Generalforsamling

Vedtægter

Valgte bestyrelsesmedlemmer

Formand                                        Lis Bundgaard

                                                          Tlf. 26599901

 Mail: bundgaardlis@gmail.com                                                                                

Næstformand                             Alice G. Jensen

Spilleudvalgsformand              Susanne Ekwall

Sekretær                                       Annie Aller

Kasserer                                        Ruth Rasmussen

Suppleant (og webmaster)    Flemming Bylov

Referat af ordinær generalforsamling i FHBC

Referat fra den ordinære generalforsamling i FHBC onsdag d. 26. april 2023 afholdt i
Frederikssundhallens cafeteria.
Formanden Lis Bundgaard indledte generalforsamlingen med at byde de 58 fremmødte medlemmer
velkommen. Herefter gik vi over til dagsordenen.
Punkt 1 Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog Vibeke Hansen som blev valgt uden modkandidater.
Vibeke takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via mail til
alle medlemmer og ved opslag på opslagstavlen. Herefter gav hun ordet til formanden.
Punkt 2 a Bestyrelsens beretninger: Formanden læste beretningen op og den vil i sammendrag
kunne læses i klubbladet samt på nettet. Formanden nævnte at vores jubilæum vil blive fejret lørdag
d. 07.10.23 ved en sammenkomst, nærmere herom senere. Beretningen blev godkendt af
generalforsamlingen.
Punkt 2 b Spilleudvalgets formand Susanne Ekwall fortalte om turneringer vi har deltaget i, samt om
venskabskampe og ældretræf. Det er besluttet at man fremover kun får et ældretræf gratis. Resten
må man selv betale via klubbens konto. Resultaterne vil kunne læses i klubbladet. Susanne ønskede
tillykke til alle vinderne og ønskede god sommer. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Punkt 3 Kassereren Ruth Rasmussens fremlæggelse af regnskabet: Ruth gennemgik vores regnskab
for perioden 01.01.2022 – 31.12.2022 som udviste et lille overskud på kr. 7.818,40 og en
egenkapital på kr. 50.586,91 ved årets afslutning. Der var ingen bemærkninger til regnskabet som
blev godkendt af generalforsamlingen.
Punkt 4 Behandling af indkomne forslag : ingen forslag
Punkt 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 8: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år,
på valg Lis Bundgaard og Susanne Ekwall begge blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant, Kirsten
Fyllgraf Andersen blev genvalgt.
Punkt 6 Eventuelt: Skovtursudvalget oplyste at de ikke ønskede at fortsætte , så der skal vælges et
nyt udvalg fra 2024. Et medlem foreslog at nye medlemmer skulle modtage en klubbluse. Et
medlem foreslog at udnævne Kirsten Howald til æresmedlem.
Vibeke Hansen takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden som takkede Vibeke for en
fin ledelse af generalforsamlingen og takkede for det store fremmøde, spillelyst og godt humør. Hun
takkede bestyrelsen for godt samarbejde og ønskede alle en god sommer og et gensyn til september
og måske også til skovturen. Vi sluttede af med at synge vores klubsang, hvorefter vi gik i gang med
maden m.v.
For referat Annie Aller

Formandens beretning for sæson 2022-2023                                      26.04.2023

Denne Generalforsamling er afslutning på klubbens 55. sæson, så der er fødselsdagsfejring på vej. Sæt X ved lørdag den 7. oktober 2023.

Vi har kunnet gennemføre denne sæson med alle planlagte arrangementer og med spil, venskabskampe og turneringer helt som vi ”plejer”. Det kan vi godt lide. Susanne vil komme nærmere ind på turneringer og resultater i sin beretning.

Vi kom på sommerudflugt til det spændende museum Arken med dejlig frokost efterfølgende i Ishøj havn og pit stop i Hedeland på vejen hjem. Det hele godt tilrettelagt af Anita, Grethe og Helen, så nu er vi spændt på, hvad de vil overraske os med i år, onsdag den 31. maj. I dag er sidste chance for tilmelding, listen hænger på tavlen endnu.

Juleafslutningen i cafeen var et tilløbsstykke i år. Det var lige før, der skulle oprettes venteliste. Der blev heldigvis plads til alle, og vi fik en dejlig eftermiddag arrangeret af Ewy, Marianne og Mette. Også her har vi tilsagn fra udvalget om at tage en tur mere.

Den 21. marts deltog vi i Frederikssund kommunes ”FrederiksSund dage” med temaet ”Flere i fællesskaber”, hvor vi med et indlæg i KultuNaut på kommunens- og på vores egen hjemmeside samt opslag på kommunens- og vores facebook side inviterede til ”Åbent hus” i hallen. Der dukkede 8 interesserede op på dagen og siden, er 3 mere kommet til. Alle prøvemedlemmer har spillet med tirsdag fra 10-11 i april måned, og tak til tirsdagspuljen for at tage så godt imod de nye og give dem plads i vores fællesskab.

Bestyrelsen havde allerede planlagt et ”Åbent hus” i eget regi til sæsonstart, og det agter vi at gennemføre, for vi har stadig plads til flere spillere, selvom vi holder medlemstallet meget konstant. De bedste ambassadører for vores klub er dog nok jer – de fleste nye medlemmer, vi har fået i denne sæson, er blevet ”trukket til” af jer spillere. Bliv endelig ved med det.

Vi er således ved denne sæsonafslutning i alt 130 medlemmer. Fordelt på 78 kvinder og 52 mænd.

Vi håber at kunne tælle til lige så mange, og gerne flere, når kontingentet indbetales senest 1. august i år.

Kontingentet er fastsat uændret for den kommende sæson, så medlemskab af FHBC er stadig en overkommelig fornøjelse.

Samarbejdet med kommunens folk fungerer fortsat godt. Vi bliver taget med på råd, selv om vores klub måske ikke fylder så meget i hallernes aktiviteter, og jo også udmærker sig ved at bruge hallen i dagtimerne.

Det gør det relativt nemt at få tildelt de tider, vi gerne vil have, men det betyder jo så, at vi oftere bliver ramt af, at kommunen skal bruge hallen til andre formål. F.eks. skolearrangementer. Med en enkelt undtagelse har disse aflysninger af vore tider været varslet i rigtig god tid, så vi kan nå at annoncere dem, så HUSK at kigge på tavlen, hjemmesiden eller FaceBook engang imellem.

Vi har fået forhåndstilsagn om vore sædvanlige spilletider til den kommende sæson, så hvis I fortsat ønsker den/de samme spilletider, skal I blot indbetale kontingentet – til tiden. Hvis I ønsker at skifte tid og/eller makker, må I meget gerne sende en mail til Alice, Susanne eller mig i løbet af sommeren og inden 1. august.

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til Flemming for at være webmaster for hjemmesiden og til Connie for at være administrator af Facebook. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle, og jeg er glad for, at det den samme gruppe har stillet sig til rådighed for næste sæson.

Også tak til alle spillere for jeres gode humør og velvillige deltagelse i de arrangementer, bestyrelsen med god hjælp fra jer i diverse udvalg sætter i værk.

Med disse ord overlader jeg beretningen til Generalforsamlingen.

Lis Bundgaard     

          

Spilleudvalgsformandens beretning for sæson 2022 / 2023

    Jeg syndes vi har haft en god sæson, der er blevet spillede på de

    fleste baner, og nu har vi fået nogle nye spiller som har spillede

    om tirsdagen, så vi håber de kommer til september igen.

Aktiviteter som vi har deltaget i, i denne sæson.

1 – Venskabsklubber.

     Vi har 2 venskabsklubber – Herlev og Stenløse, som vi spiller imod i løb af året.

     Vores onsdags hold spiller 4 kampe på en sæson, 2 ude og 2 hjemme kampe.

     Vi spillede lige op med Herlev, en sejre til hver og Stenløse vandt vi begge kampe.

     Og som noget nyt havde vi 2 mænd med på holdet mod Stenløse.

     Det blev til 2 mix og 1 herre double, og det blev nogle rigtige gode kampe.

     Så det vil vi nok prøve igen.   

     Vores torsdags hold spiller 2 kampe på en sæson, kun mod Stenløse, ude og hjemme.

     Det blev til en sejre til hver.

2 – Ældretræf 2022- 2023.

    Vi havde 8 med til ældretræf i denne sæson og de fleste kom hjem med præmier.

3 – Ældretræf.

     Der er 4 ældretræf om året i Nordsjælland, de bliver spillet i September,

     November, Januar og Marts.

     De fleste ældretræf bliver spillet i Slangerup og Helsinge, men kan også være i

     Græsted og Lillerød.

     Det er for alle i klubben, så man kan tilmelde sig på opslagstavlen, når jeg sætter

     Tilmeldingen op.

     Der er noget nyt vedrørende betalingen, klubben betaler den første gang man deltager.

     De øvrige ældretræf man tilmelder sig, skal man selv betale.

     Turneringen varer hele dagen, der spilles i grupper 60+, 68+, 73+,78+, og i rækker A B C,

     DD, HD, MX.

     Der er spisning / hygge og præmier til vinderne efter alle kampene er spillet.

4 – Jule Turneringen

     Der var stor tilslutning til Juleturneringen og spisning, så jeg tror de fleste fik nogle gode

     kampe og hyggede sig til spisningen.

Jeg håber alle har haft en god badminton sæson.

Husk vores Skovturen og god Sommer til alle.

Spilleudvalgsformand –  Susanne Ekwall.