Bestyrelsen

Formand                                        Lis Bundgaard

                                                          Tlf. 26599901

 Mail: bundgaardlis@gmail.com                                                                                

Næstformand                             Alice G. Jensen

Spilleudvalgsformand              Susanne Ekwall

Sekretær                                       Annie Aller

Kasserer                                        Ruth Rasmussen

Suppleant (og webmaster)    Flemming Bylov

Venlig hilsen Susanne

Referat af ordinær generalforsamling i FHBC

Afholdt i Frederikssundhallens cafeteria onsdag, den 27. april 2022 kl. 12.00

1.Valg af dirigent:  Vibeke Hansen blev valgt uden modkandidater, takkede for valget og konsta-terede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav derefter ordet til formanden.

2A.Bestyrelsens beretninger: Lis Bundgaard   bød velkommen til de 61 fremmødte medlemmer og læste derefter beretningen op. Et sammendrag vil kunne læses i klubbladet og vil blive lagt på nettet.

2B.Spilleudvalgets formand Susanne Ekwall fortalte om de turneringer, vi har deltaget i, samt om venskabskampe og ældretræf.  Resultaterne vil kunne læses andetsteds i bladet. Susanne ønskede tillykke til alle vinderne og ønskede god sommer.

3.Kassereren Ruth Rasmussen fremlæggelse af regnskabet: Regnskabet var udsendt sammen med  indkaldelsen til generalforsamlingen og derfor bad kassereren  blot om kommentarer til regnskabet. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt.

4.Indkomne forslag: Der var ikke indkommet noget forslag.

5.Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til paragraf 8:

På valg var Ruth Rasnussen og  Alice Jensen. Begge blev genvalgt.

På valg var også Astrid Harkes. Astrid ønskede ikke genvalg.

Som nyt medlem af bestyrelsen foreslog bestyrelsen Annie Aller, som modtog valget.

Suppleant Flemming Bylov Rasmussen blev genvalgt.

Revisorsuppleant  Kirsten Fyllgraf Andersen blev genvalgt.

Valg af  medlemmer til juleudvalget: Evy Møller, Marianne Nielsen, Mette Grenaae.

6. Eventuelt: Som tak til Astrid Harkes for arbejdet i 4 år som sekretær udleverede Alice Jensen blomster og vin til Astrid.

Vibeke Hansen  takkede for god ro og orden og gav ordet til Lis,  som takkede Vibeke  for en fin ledelse af generalforsamlingen, takkede for det store fremmøde, spillelyst og godt humør, samt takkede bestyrelsen for godt samarbejde, ønskede alle en god sommer og et på gensyn til september,  og måske også til skovturen. Herefter sluttede vi af med lækkert smørrebrød, øl/vin/vand og kaffe.  

Frederikssund d. 27. april 2022         Vibeke Hansen dirigent            Astrid Harkes, sekretæ