Hvad sker der i og omkring klubben

Denne side er til klubnyt

Er der en god historie at skrive, er der en besked at give eller er der noget som skal laves om, ja så er det på denne side det skal stå.

Referat fra den ordinære generalforsamling i
FHBC onsdag d. 24.april 2024 afholdt i
Frederikssundhallernes Cafe Kalvø.

Formanden Lis Bundgaard indledte generalforsamlingen med at byde de 61 fremmødte medlemmer
velkommen. Herefter gik vi over til dagsordenen.
Punkt 1 Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Vibeke Hansen som blev valgt uden modkandidater.
Vibeke takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via mail til
alle medlemmer og ved opslag på opslagstavlen. Herefter gav hun ordet til formanden.
Punkt 2 a Bestyrelsens beretninger: Formanden læste beretningen op og den vil i sammendrag
kunne læses i klubbladet samt på nettet. Formanden nævnte blandt andet at vi er 135 medlemmer
hvoraf der er 83 kvinder og 52 mænd. Der skal nedsættes et nyt udvalg på 2‐3 personer til vores
juleafslutning, så hvis man har tid og lyst må man meget gerne melde tilbage til bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Punkt 2 b Spilleudvalgets formand Susanne Ekwall fortalte om turneringer vi har deltaget i, samt om
venskabskampe og ældretræf. Resultaterne vil kunne læses i klubbladet. Susanne nævnte at hvis
man ligger inde med en klubbluse, man ikke længere bruger, så må man meget gerne aflevere
blusen til Susanne. Et medlem spurgte om vi ikke kunne få nye klubbluser, hvis der er en som vil
undersøge muligheden herfor og stå for det, er vi meget åbne for det. Susanne ønskede god sommer
til alle. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
Punkt 3 Kassereren Ruth Rasmussens fremlæggelse af regnskabet: Ruth gennemgik vores regnskab
for perioden 01.01.23‐31.12.23 som udviste et lille underskud på kr. 7.061,07 og en egenkapital på
kr. 43.525,84 ved årets afslutning. Underskuddet skyldes udgifter til afholdelse af vores
jubilæumsfrokost. Ruth nævnte lige at man ved indbetalinger til klubben meget gerne må huske at
skrive navn ved indbetalingen. Der var ingen bemærkninger til regnskabet som blev godkendt af
generalforsamlingen.
Punkt 4 Behandling af indkomne forslag : Flemming Bylov Rasmusen foreslog vedtægtsændringer til
§8 som §8a og § 8b. Flemming frafaldt forslaget da der ikke var opbakning på generalforsamlingen
til ændringen.
Punkt 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 8: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år,
følgende blev valgt:
Ruth Rasmussen genvalgt for 2 år
Annie Aller genvalgt for 2 år
Ewy Møller valgt for 2 år
Suppleant Flemming Bylov Rasmussen genvalgt for 2 år
Revisorer: Kirsten Louw genvalgt for 2 år og Kirsten Fyllgraf Andersen valgt for 2 år
Revisorsuppleant : Grethe Jensen valgt for 1 år

Punkt 6 Eventuelt

Et medlem nævnte at der bør være en mere retfærdig fordeling af hvem der giver bolde om
onsdagen. Susanne vil tilstræbe at der bliver rigtigt fordelt fremover.
I forbindelse med at Alice G. Jensen udtræder af bestyrelsen efter mere end 15 år, holdt formand Lis
Bundgaard en lille tale for hende og overrakte blomster og vin.
Alice takkede mange gange.
Viibeke Hansen takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden som takkede Vibeke for en
fin ledelse af generalforsamlingen og takkede for det store fremmøde, spillelyst og godt humør. Hun
takkede bestyrelsen og øvrige hjælpere for godt samarbejde og ønskede alle en god sommer og et
gensyn til september og måske også til skovturen. Vi sluttede af med at synge vores klubsang,
hvorefter vi gik i gang med maden.

Frederikssund, d. 24.04.24
Vibeke Hansen, dirigent Annie Aller, sekretær